ลวดหนาม (BARBED WIRE)

ลวดหนาม (BARBED WIRE) รั้วลวดหนามผลิตด้วยลวดพันกับหนาม จุดเริ่มต้นเริ่มจากในยุค ค.ศ. 1800 เมื่อเกษตรกรมีความต้องการผลิตภัณฑ์รั้วมีลักษณะแหลมและราคาถูก เริ่มมีการออกแบบใช้ลวดพันกับหนาม หรือเรียกกันว่า “ลวดหนาม” ลวดหนามแบบพื้นฐานที่มีลวดหนาม 2-4 แฉก จากการใช้งานพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมมาก รั้วลวดหนามถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้คนและสัตว์เข้าหรือออกจากพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปศุสัตว์หลายสายพันธุ์


รายละเอียดเกี่ยวกับ "ลวดหนาม (BARBED WIRE)"

ขนาดลวด / มม.
5 kg (m.) 6 kg (m.) 8 kg (m.) 10 kg (m.)
#12 2.65 มม. 25 30 40 50
#13 2.40 มม. 35 42 56 70
#14 2.00 มม. 47 57 76 95,125