ลวดหนาม (BARBED WIRE)

รายละเอียดเกี่ยวกับ "ลวดหนาม (BARBED WIRE)"

ขนาดลวด / มม.
5 kg (m.) 6 kg (m.) 8 kg (m.) 10 kg (m.)
#12 2.65 มม. 25 30 40 50
#13 2.40 มม. 35 42 56 70
#14 2.00 มม. 47 57 76 95,125