ตะแกรงฉีก (EXPANDED METAL)

ตะแกรงฉีก (EXPANDED METAL) ตะแกรงเหล็กฉีกหรือตะแกรงฉีก เป็นการนำวัตถุดิบอันได้แก่ เหล็ก, สแตนเลสหรืออลูมิเนียมที่เป็นแผ่นเรียบ มาเจาะแล้วฉีกถ่างออกเป็นลักษณะตาข่ายรูปข้าวหลามตัด สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายและกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในปัจจุบัน เนื่องจากมีความคงทนแข็งแรง,ราคาถูกและใช้งานได้สารพัดประโยชน์ อาทิเช่น ปูพื้นทางเดิน ตะแกรงระบายน้ำ กันนก ทำรั้วหรือตกแต่ง


ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน "ตะแกรงฉีก (EXPANDED METAL)"

รุ่น ช่องกว้างรู (mm) ช่องยาวรู (mm) ความหนา (mm) สัน (mm) น้ำหนัก (กก.) 4x8 ฟุต การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span600)
XS 31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01 8
XS 32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.4 20
XS 33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.8 65
XS 34 16.0 35.0 1.2 1.5 5.26 17
XS 35 16.0 35.0 1.6 2.0 9.34 58
XS 36 16.0 35.0 2.3 3.0 20.15 106
XS 41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.9 11
XS 42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.2 25
XS 43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.8 67
XS 51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.5 15
XS 52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.9 31
XS 53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.9 77
XS 61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.5 23
XS 62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.6 55
XS 63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.9 124
XS 71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.5 21
XS 72 50.0 152.4 3.2 4.0 11.9 39
XS 73 50.0 152.4 4.5 5.0 21 85
XG 11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.2 245
XG 12 34.0 135.4 6.0 7.0 57.6 325
XG 13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.1 539
XG 21 36.0 101.6 4.5 7.0 40.8 231
XG 22 36.0 101.6 6.0 7.0 54.4 308
XG 23 36.0 101.6 6.0 9.0 70 509
G1 24.0 122.0 3.0 5.8 34.0 -
G2 24.0 122.0 4.5 5.8 51.0 -
G5 9.0 44.0 1.6 1.8 15.0 -
CT1 2.5 5.0 0.6 0.6 7.2Kg. / Roll -
CT3 4.0 7.0 0.6 0.8 7.2Kg. / Roll -
CT6 7.0 14.0 0.6 1.0 7.2Kg. / Roll -
รุ่น กว้างรู มม. ยาวรู มม. หนา มม. สัน มม. น้ำหนัก 4x8
รับน้ำหนัก (กก. ตรม.)
Span 600 Span 1200
XS-31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01 8 2.0
XS-32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.50 20.0 5.0
XS-33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.80 65.0 16.0
XS-41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.78 11.0 3.0
XS-42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.20 25.0 6.0
XS-43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.80 67.0 17.0
XS-51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.46 15.0 4.0
XS-52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.90 31.0 8.0
XS-53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.90 77.0 9.0
XS-61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.48 23.0 5.0
XS-62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.60 55.0 14.0
XS-63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.90 124.0 31.0
XS-71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.52 21.0 5.0
XS-72 50.0 152.4 3.2 4.0 17.60 39.0 10.0
XS-73 50.0 152.1 4.5 5.0 30.90 85.0 21.0
XG-11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.10 245.0 61.0
XG-12 34.0 135.4 6.0 7.0 50.70 325.0 82.0
XG-13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.00 539.0 125.0
XG-14 34.0 135.4 8.0 9.0 98.70 718.0 167.0
XG-21 36.0 101.3 4.5 7.0 40.70 231.0 58.0
XG-22 36.0 101.3 6.0 7.0 54.40 308.0 77.0
XG-23 36.0 101.3 6.0 9.0 70.10 509.0 127.0
XG-24 36.0 101.3 8.0 9.0 93.30 679.0 169.0